Igangværende forskningsprojekter

Historisk og arkæologisk forskning

Fra sejl til damp – teknologiskepsis, omstilling og livsformer i shipping 1880-1930

Forskningsprojektet er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg og løber indtil 2025.

Danmark er en af verdens førende søfartsnationer. De store danske rederier – DFDS, Mærsk, Torm, Norden, J. Lauritzen – stammer fra overgangen til dampskibsfart. Tidligere forskning har vist, hvordan 1800-tallets søfart var domineret af flere markante sejlskibscentre i provinsen, men at dampskibsfarten betød en kraftig centralisering i København, der kostede dyrt i de traditionelle sejlskibscentre som Marstal, Fanø, Aabenraa og Svendborg.

Forskningen har traditionelt konkluderet, at den manglende omstilling i de provinsielle centre skyldtes en konservativ og bagudskuende mentalitet, og dampskibsfartens høje finansielle krav og organisatoriske kompleksitet sammenlignet med sejlskibsfart. Samtidig tilskrives den tilsyneladende modvilje det forhold, at der stadig var betydelige penge at hente i sejlskibsfarten, hvorfor de fleste sejlskibsredere fortsatte som hidtil, selvom dampskibene voksede i størrelse og mængde.

For sejlskibsbyggerne og -sejlerne var dampskibene ikke et fremskridt. De regnede dampskibssøfolk for dårligere sømænd og skibene blev hånligt omtalt som oseuhyrer.

 

Den skitserede konflikt har oplagte paralleller i nutiden, for med overgangen til nye og mere bæredygtige brændstoftyper (power-to-x), nye autonome skibe og nye organisationsformer står shippingindustrien aktuelt over for en omstilling i samme størrelsesorden. I dag forsøger den maritime industri at gå forrest i den teknologiske omstilling, og på overfladen er teknologiskepsis erstattet af teknologioptimisme.

Inspireret af international forskning vil forskere fra Svendborg Museum og M/S Museet for Søfart i dette projekt som noget nyt analysere de traditionelle sejlskibsredere i et kulturhistorisk lys med afsæt i mikrohistorisk metode. I stedet for at se sejlskibsrederne som blot teknologiskeptiske, ses sejlskibscentrene som en sammenhængende kultur og identitet, inden for hvilken sejlads, skibsbygning og bemanding hang tæt sammen i en cyklisk livsform, og hvor dampskibene repræsenterede en ildeset industrialiseret og storkapitalistisk søfart. Vores udgangspunkt er, at betydningen af kultur og kontekst er en overset faktor i søfartens teknologiske omstilling.

Konkret vil vi undersøge forskydningen fra periferi til center, fra sejlskib til dampskib og fra familievirksomhed til aktieselskab gennem et mikrohistorisk studie af søfartsbyen Svendborg, der sidst i 1800-tallet sloges med Marstal om at være det største søfartsmiljø uden for København.

Vi vil således skifte fokus væk fra de traditionelle økonomisk kvantitative historiske analyser og i stedet tage afsæt i en kulturhistorisk analyse i besvarelsen af spørgsmålet: Hvorfor klarede provinsens sejlskibscentre ikke den teknologiske omstilling til damp?

Yderligere information
Kontakt afdelingsleder, Nils Valdersdorf Jensen på nvj@museumsydfyn.dk

 

Maritime uddannelser mellem stat og erhverv 1850-2000

Projektet løber 2023-2025 og udføres af afdelingsleder Nils Valdersdorf Jensen som en 25% post.doc. ved SDU under ledelse af professor Jeppe Nevers.

Forskningsprojektet undersøger det maritime uddannelsessystems historie og rolle i dansk søfarts styrkeposition.

Via tre artikler fokuseres på forskellige niveauer i uddannelsessystemet: Navigationsskolerne, søfartsskolerne og maskinmesterskolerne. De tre artikler bygger alle på en mikrohistorisk metode, hvor vi gennem et fokus på én institution kan åbne hele feltet op. Svendborg er begunstiget med institutioner i alle kategorier og bliver dermed en gennemgående lokalitet.

Viden fra forskningsprojektet er indgået i Svendborg Museums formidling på flere måder. Vores store særudstilling i sommeren 2023 bar navnet ”På rette vej” og handlede netop om Navigationsskolens historie fra 1852 og frem til i dag. Udstillingen har haft over 12.000 besøgende i sommersæsonen og byggede på viden indsamlet i forbindelse med forskningsprojektet.

Yderligere information
Kontakt afdelingsleder, Nils Valdersdorf Jensen på nvj@museumsydfyn.dk

Hvem kom forbi?

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Museum Sydfyn, Museum Odense, Langelands Museum og Heimdal Archaeometry. Projektet er finansieret af Kulturministeriets Forskningsudvalg og ledes af direktør, ph.d., Jesper Hansen (Museum Sydfyn/Svendborg Museum). Projektet forventes afsluttet medio 2024.

Svendborg Museums arkæologiske afdeling deltager i projektet ”Hvem kom forbi?”.

I projektet vil vi undersøge oprindelsen af jernet i et udvalg af de tusinder af jernnagler, der bl.a. er fundet ved handelspladserne Lundeborg fra ældre jernalder og Havsmarken på Ærø fra vikingetiden. Med analyserne kan vi undersøge, hvor de skibe der besøgte handelspladserne, havde deres ophav. På den måde vil vi skabe ny viden om det helt centrale spørgsmål: Hvem kom forbi?

Billede: Vikingeskibet Havhingsten. Skibe som det lagde til ved Havsmarken på Ærø. Foto: Werner Karrasch.

Yderligere information
Kontakt direktør Jesper Hansen på jh@museumsydfyn.dk