Bygherrerapporter

Efter endt udgravning udarbejder Svendborg Museum bygherrerapport for udgravningen

SOM 000699 Hvidkilde cykelsti, etape 1 2023

Svendborg Museum foretog i juli måned 2023 en større arkæologisk forundersøgelse på et 28.875 m² stort areal fordelt på to arealer til anstillingspladser og tre partier af cykelstiforløbet.

Ved forundersøgelsen fremkom jordfaste fortidsminder i form af stolpehuller, gruber samt ild- og kogegruber. I gruberne ved den vestlige anstillingsplads fandtes keramik, som dateres til bronzealder. Karakteren og mængden af fortidsminder betød at museet efter forundersøgelsen frigav området til cykelstiprojektets videre anlægsarbejde.

SOM 000788 Mariendal Ler 2023

Svendborg Museum foretog i februar og marts måned 2023 en større arkæologisk forundersøgelse på et 26.620 m² stort areal.

I forundersøgelsen fremkom få fortidsminder, heriblandt enkelte stolpehuller, fyldskifter, gruber og en enkelt ildgrube. I en af gruberne samt fra ildgruben blev der gjort fund af keramik fra jernalder. Desuden fandtes enkelte flintafslag fra øvrige gruber. I en omtrentlig øst-vestlig retning sås agerrener på hele arealet.

De få fortidsminder medførte, at museet kunne færdigregistrere fortidsminderne i forbindelse med forundersøgelsen og efterfølgende frigive arealet.

SOM 000700 Kvikgyden 2022

Ved forundersøgelsen blev der fundet spredte gruber og stolpehuller. Stolpehullerne kunne ikke knyttes til nogle konstruktioner. Flere af gruberne indeholdt oldtidskeramik fra jernalder/bronzealder, mens en enkelt grube via genstandsfund kunne dateres til senmiddelalder/renæssance. Hovedparten af anlæggene var lokaliseret midt og øst på matriklen.

Museet vurderede, at omfanget og karakteren af fortidsminderne ikke nødvendiggjorde en efterfølgende egentlig undersøgelse. Arealet blev derfor frigivet til videre anlægsarbejde umiddelbart efter forundersøgelsen.

SOM 000790 Ryttervej SØ 2022

Svendborg Museum foretog i november måned 2022 en større arkæologisk forundersøgelse på et 22.000 m² stort areal i den vestlige udkant af Svendborg.

På store dele af de undersøgte arealer var muld og øvre dele af undergrund tidligere afgravet, og der var sidenhen påkørt metertykke lerlag.

I forundersøgelsen fremkom ingen fortidsminder. Området kunne derfor frigives til bygherre umiddelbart efter undersøgelsen.

SOM 266-2 Kirkeby Vænge, Kirkeby 2012

I februar-marts 2012 blev der foretaget en forundersøgelse på et 2,8 hektar stort areal i Kirkeby Vænge, indenfor hvilket der skulle foretages grusgravning.

Herved fandtes fortidige spor i form af stolpehuller, gruber og flintgenstande. Et område på i alt 3.560 kvadratmeter, der ligger på den vestlige del af det forundersøgte areal, er indstillet til udgravning. Det drejer sig om dels et område med fund af flintgenstande fra Jægerstenalderens ældre Maglemosekultur (8000-7500 f.Kr.), og dels et område med bopladsspor fra bronzealderen (1700-500 f.Kr.).

SOM 266 Kirkeby Vænge, Kirkeby 2011

I oktober 2011 blev der grundet udvidelse af grusgrav foretaget en arkæologisk udgravning på lokaliteten Kirkeby Vænge.

Herved fandtes bearbejdede flintstykker af forskellig art, blandt andet to pilespidser fra jægerstenalderen. Den ene pilespids er fra jægerstenalderens Maglemosekultur (9000-6800 f.Kr.), og pladsen føjer sig således ind i en samling af bopladser (formentlig jagtstationer) fra denne periode i området nord for Svendborg.

SOM 269 Tved Markjorde 2008-9

I forbindelse med udvidelsen af et erhvervsområde i Svendborgs nordøstlige udkant (Erhverv Øst) er der blevet foretaget en arkæologisk udgravning forud for etableringen af vejtracéet. Dette svarer til et areal på 34.464, 2 m².

Ved udgravningen fremkom der spor efter bebyggelse og dertil hørende aktiviteter fra starten af bondestenalderen (ca. 3700 f. Kr.) og frem til en gang i højmiddelalderen (omkring 1300 e. Kr.).

SOM 01.341 Kirkeby Sand, Kirkeby 2008

I anledning af kommende råstofudvinding i form af grusgravning ønskede NCC en forundersøgelse af et areal, beliggende op til den tidligere grusgrav ved Sellebjerg.

På det berørte areal findes nogle meget velbevarede højryggede agre, som Svendborg Museum ønskede at undersøge nærmere inden destruktion. Der er ved tidligere undersøgelser fundet en meget velbevaret plads fra Maglemosekulturen i området.

SOM 01.256 Svendborg Franciskanerkloster 2007

Svendborg Banegård med tilhørende perron og jernbaneskinner er placeret oven på dele af det middelalderlige franciskanerkloster i Svendborg. Klosteret blev grundlagt i 1236 og indgik i en stor gruppe af munke- og nonneklostre, der alle hørte under franciskanerordenen.

Ved de arkæologiske undersøgelser blev betydelige dele af klosterkirken frilagt og udgravet. I kulturlagene tilhørende kirken, blev der udgravet en del grave og løsfundne humane knogler.